Der reinen går er jorda freda

No er boka her!

Segner frå Setesdal

No er bøkene her!

FOTAVTRYKK - Skuleopplegg

Fjellrein lanserer i desse dagane eit heilt nytt skuleopplegg. Det fyrste i slageren sin heiter Fotavtrykk.

 

Digital bok og skuleopplegg.

I fjellområda våre er det talrike spor etter folk sin bruk av fjellet. Det er mange som har sett fotavtrykk i landskapet. I «Fotavtrykk» har me sett fokus på samane sitt avtrykk i fjella i sør.

Samane er eit sporlaust folk, likevel finn ein mange spor etter den samiske historien i fjellområda utanfor dei samiske områda. Det kan vera i forteljingar, i vår felles kulturarv og i kunnskapsutvekslinga som mange fjellbygder har hatt med det samiske.

Me ynskjer å vise nærleiken til det samiske som ligg i vår felles kultur. Kunnskap ein har fått m.a. på grunn av tamreidrift som mange fjellområde har hatt. Men også på grunn av livsvilkåra og samkvem mellom fjellfolk gjennom tidene.

Me ynskjer også å vise at den immaterielle kulturarven og den lokale og den samiske tradisjonskunnskapen, er viktig å ta med seg inn i framtida. Ikkje minst kan me lære mykje om respekt for naturen, og om korleis me kan utøve «berekraft» i praksis. Her ligg det mykje kunnskap og kompetanse som vil vera viktig for korleis me ser på naturen i kring oss, og korleis me kan ta vare på han også for komande generasjonar.

Me ynskjer å setje fokus på samanhengar og korleis desse tema er tett knytt saman.

I «Fotavtrykk» ynskjer me å lage eit bakgrunnsteppe for arbeidet i skulen. Det kan vera tema som er knytt til samanes nasjonaldag, reinen som kulturberar og tradisjonskunnskapen som er knytt til fjellet.

 

  • «Fotavtrykk» er ei digital bok. I skulesamanheng er boka tenkt fyrst og fremst for læraren. Noko av teksten kan også egne seg som sjølvstudie for elevane, eller kan lesast høgt.
  • Læraren kan velje ut kva stoff som er aktuelt. Mykje av tema er tverrfagleg. Det ligg også med ei Power Point-mal som kan nyttast og tilretteleggast til dykkar eigne opplegg.
  • Det ligg med eit hefte med forslag til oppgåver og aktivitetar. Oppgåvene kan veljast ut etter tema og fag.
  • Det fylgjer også med ei materiellkasse. Her får de materiell til praktiske øvingar: M.a. ferdig oppskorne gevirskiver som kan pussast og polerast til smykke. Her ligg òg ein ring som har både reinskinn til å ta og kjenne på. I tillegg er det eit årshjul som kan brukast som mal til oppgåva «gevir gjennom året». Instruksjonar for dette fylgjer med.

 

Kompetanse- og læreplanmål

Me har teke utgangspunkt i dei nye læreplanmåla i Fagfornyinga, som skal takast i bruk i skuleåret 2020/21. Hovudmålgruppa er 5.-7.trinn.

Mange av tema i «Fotavtrykk» er tverrfaglege, og går inn i den overordna delen på fleire punkt.

 

 

 

    

   
   

Reinen, den viktigaste kulturberaren

Før istida var reinen utbreidd over store delar Europa. Reinen var det viktigaste næringsgrunnlaget til menneske i Europa frå mange tusen år att- ende i tid. I grotter i Sør-Frankrike finn ein måleri som er 30000 år gamle. Isen var då på det største og dekte Nord-Europa. Reinen heldt til på sørsida av isen. Her har menneska måla det dei var opptatt av, mellom anna reinsdyr. I lange periodar var reinen det absolutt viktigaste dyret, over 90% av føda kom frå reinen. I tillegg gav reinen emne til reiskap og klede. Så viktig var dette dyret, at truleg ville det ikkje budd folk i Europa dersom det ikkje hadde vore reinsdyr der. Forskarar meiner at i naturen er reinen den viktigaste kulturberaren me har hatt, i vår del av verda.
Vil du vite mer? Nå er boka her:

Natur, kultur, identitet og stadeigenhet

SKULEOPPLEGG

FOTAVTRYKK - Skuleopplegg

Fjellrein lanserer i desse dagane eit heilt nytt skuleopplegg. Det fyrste i slageren sin heiter Fotavtrykk.   Digital bok og skuleopplegg. I fjellområda våre er det talrike spor etter folk sin bruk av fjellet. Det er mange som har sett fotavtrykk i landskapet. I «Fotavtrykk» har me sett fokus på samane sitt avtrykk i fjella i sør. Samane er eit sporlaust folk, likevel finn ein mange spor etter den samiske historien i fjellområda utanfor dei samiske områda. Det kan vera i forteljingar, i vår felles kulturarv og i kunnskapsutvekslinga som mange fjellbygder har hatt med det samiske. Me ynskjer å vise nærleiken til det samiske som ligg i vår felles kultur. Kunnskap ein har fått m.a. på grunn av tamreidrift som mange fjellområde har hatt. Men også på grunn av livsvilkåra og samkvem mellom fjellfolk gjennom tidene. Me ynskjer også å vise at den immaterielle kulturarven og den lokale og den samiske tradisjonskunnskapen, er viktig å ta med seg inn i framtida. Ikkje minst kan me lære mykje om respekt for naturen, og om korleis me kan utøve «berekraft» i praksis. Her ligg det mykje kunnskap og kompetanse som vil vera viktig for korleis me ser på naturen i kring oss, og korleis me kan ta vare på han også for komande generasjonar. Me ynskjer å setje fokus på samanhengar og korleis desse tema er tett knytt saman. I «Fotavtrykk» ynskjer me å lage eit bakgrunnsteppe for arbeidet i skulen. Det kan vera tema som er knytt til samanes nasjonaldag, reinen som kulturberar og tradisjonskunnskapen som er knytt til fjellet.   «Fotavtrykk» er ei digital bok. I skulesamanheng er boka tenkt fyrst og fremst for læraren. Noko av teksten kan også egne seg som sjølvstudie for elevane, eller kan lesast høgt. Læraren kan velje ut kva stoff som er aktuelt. Mykje av tema er tverrfagleg. Det ligg også med ei Power Point-mal som kan nyttast og tilretteleggast til dykkar eigne opplegg. Det ligg med eit hefte med forslag til oppgåver og aktivitetar. Oppgåvene kan veljast ut etter tema og fag. Det fylgjer også med ei materiellkasse. Her får de materiell til praktiske øvingar: M.a. ferdig oppskorne gevirskiver som kan pussast og polerast til smykke. Her ligg òg ein ring som har både reinskinn til å ta og kjenne på. I tillegg er det eit årshjul som kan brukast som mal til oppgåva «gevir gjennom året». Instruksjonar for dette fylgjer med.   Kompetanse- og læreplanmål Me har teke utgangspunkt i dei nye læreplanmåla i Fagfornyinga, som skal takast i bruk i skuleåret 2020/21. Hovudmålgruppa er 5.-7.trinn. Mange av tema i «Fotavtrykk» er tverrfaglege, og går inn i den overordna delen på fleire punkt.                   

Me skal i saman fly over åskammen...

Det er mange plassar i Setesdal der det er segner, soger og forteljingar knytte til staden...

Åtte årstider

Bli kjent med fjellets åtte årstider

Latest News

Siste nytt

Vår

May 26
I april byrjar tåflekkane å koma fram, det er lettare...

Read more


Fotavtrykk

Apr 27
.       Vi lanserer ei heilt ny bok i...

Read more


Neste generasjon

Apr 19
Fjellrein har vært så heldige å få være med som...

Read more

UTSTILLINGAR

"Eit vinduga til identitet"  - Hovden i Setesdal - vinter 2019 

Ny utstilling:

Hovden i Setesdal - høsten 2020

Kulturbua - fjellrein

Bli kjent med

Ragnhild Bjåen & Tove Hertzberg

Skattane våre

Fjellreinskulen skal vera med på å leite fram skattane me har rundt oss. I naturen, i kulturen, skattar frå fortid og skattar for framtid. Og forteljingane som fyljger med og gjer historien levande.

Hisorien fortel også om å nytte ressursane, utan å forbruke dei, om å lage seg berekraftige samfunn som gjev livsglede, stolthet og respekt, for naturen og det ein har rundt seg. Og det er vel noko me bør ta med oss i dag og i framtida.

Det stille landskapet

Landskapet og miljø

DET STILLE LANDSKAPET

VILLREIN - FERDSELSVETT

Europas sørlegaste villreinstammer