Der reinen går er jorda freda

No er boka her!

Paraplyart

Reinen har gjennom tidene har vore så viktig for menneska at han i seg sjølv fredar og beskyttar jorda han går på. Sidan han treng store areal for å overleve, vil òg mange andre artar få sikra sine livsområde ved at me tek vare på villreinen. Me seier difor at villreinen er ein paraplyart. Fleire av villreinområda er også verna for å ta vare på til reinen. I dag finn me villrein i fjella frå Forelhogna, Rondane og Dovre i nord og sør til Setesdalsheiane.

Der reinen går er jorda freda.

Vil du vite mer? Nå er boka her:

Reinen, den viktigaste kulturberaren

Før istida var reinen utbreidd over store delar Europa. Reinen var det viktigaste næringsgrunnlaget til menneske i Europa frå mange tusen år att- ende i tid. I grotter i Sør-Frankrike finn ein måleri som er 30000 år gamle. Isen var då på det største og dekte Nord-Europa. Reinen heldt til på sørsida av isen. Her har menneska måla det dei var opptatt av, mellom anna reinsdyr. I lange periodar var reinen det absolutt viktigaste dyret, over 90% av føda kom frå reinen. I tillegg gav reinen emne til reiskap og klede. Så viktig var dette dyret, at truleg ville det ikkje budd folk i Europa dersom det ikkje hadde vore reinsdyr der. Forskarar meiner at i naturen er reinen den viktigaste kulturberaren me har hatt, i vår del av verda.
Vil du vite mer? Nå er boka her:

Natur, kultur, identitet og stadeigenhet

UTSALSTADER:

Me skal i saman fly over åskammen...

Det er mange plassar i Setesdal der det er segner, soger og forteljingar knytte til staden...

Åtte årstider

Bli kjent med fjellets åtte årstider

Latest News

Siste nytt

VINTER

Jan 15
  Fjellets 8 årstider Vinter, desember - februar Reinsflokken delar...

Read more


Reinen og jola

Dec 26
Det er jol. Denne høgtida som har så lange tradisjonar,...

Read more


Solsnu

Dec 21
I dag er det den kortaste dagen i året. Framover...

Read more

UTSTILLINGAR

"Eit vinduga til identitet"  - Hovden i Setesdal - vinter 2019 

Ny utstilling:

Hovden i Setesdal - høsten 2020

Kulturbua - fjellrein

Bli kjent med

Ragnhild Bjåen & Tove Hertzberg

Skattane våre

Fjellreinskulen skal vera med på å leite fram skattane me har rundt oss. I naturen, i kulturen, skattar frå fortid og skattar for framtid. Og forteljingane som fyljger med og gjer historien levande.

Hisorien fortel også om å nytte ressursane, utan å forbruke dei, om å lage seg berekraftige samfunn som gjev livsglede, stolthet og respekt, for naturen og det ein har rundt seg. Og det er vel noko me bør ta med oss i dag og i framtida.

Det stille landskapet

Landskapet og miljø

DET STILLE LANDSKAPET

VILLREIN - FERDSELSVETT

Europas sørlegaste villreinstammer